SES Årsmöte 2021

FÖRENINGEN & AKTIEBOLAGET

TORSDAG DEN 20 MAJ 2021  |  KL. 15:00  |  DIGITALT

 

Kallelsen till årsmötet skickas senast två veckor innan mötet.
Saknar du en kallelse, vänligen kontakta oss via info@ses.se.

DAGORDNING:

 1. Årsmötet & stämman öppnas.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Upprättande av förteckning över de närvarande (röstlängd).
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt val av protokollförare.
 5. Godkännande av digitalt deltagande och digital röstning.
 6. Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse och godkännande av dagordningen.
 7. Förvaltnings- och revisionsberättelse för näst föregående verksamhetsår.
 8. Fastställande av balansräkning (bolaget & föreningen).
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen & verkställande direktör.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Eventuella motioner och styrelsens förslag.
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 13. Val av styrelse och valberedning.
 14. Val av ordförande i föreningen.
 15. Val av revisor och revisorssuppleant (bolaget & föreningen).
 16. Information från styrelsen.
 17. Mötet & stämman avslutas.

 

Här nedan finns dagordning till årsmötet för nedladdning samt fullmakt för dig som inte kan delta finns nedan att fylla i. Fullmakten ska vara SES tillhanda senast 18 maj 2021.