Årets Expo

Denna kategori är öppen för utställare som deltagit på en eller flera mässor i Sverige eller utomlands och där montern byggts av svenska monterbyggare.


Årets Expo är uppdelad i tre storlekskategorier (storlek på montern);
0 – 50 kvm
50 – 100 kvm
100+ kvm

Vid inlämning av bidrag väljer du i vilken storlekskategori du vill tävla. I bedömningen tas hänsyn till kreativ höjd och hur inbjudan, monter, aktiviteter i montern, och personal arbetar i samklang med ett tydligt budskap och mätbart mål.

 

OBS! Inlämningar i denna kategori har 1000 sek i rabatt på ord.priset.

När du tävlar ska du beskriva projektet enligt nedan följande två huvudpunkter:

Det är rubriken på varje punkt som är det viktigaste, de olika underfrågorna är till för att exemplifiera vilken typ av information svaret kan innehålla. Nedan ser du också max antal tecken du får använda för att besvara respektive fråga.

 

1) Bakgrund och problemställning

Beskriv målsättning, målgrupper och huvudbudskap (inklusive kort beskrivning av mässan).

Exempelfrågor:
Vilken utmaning eller kommunikationsproblem ska projektet lösa?
Hur identifieras och beskrivs er målgrupp?
Vad är huvudbudskapet?
Vilka kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningar har satts upp?

Max antal tecken (inkl. blanksteg) 3000

2) Genomförande och Resultat

Beskriv genomförandet och ta hänsyn till inbjudningsaktiviteter före mässan, själva monterns utformning och aktiviteter på plats. Motivera den kreativa höjden och kvalitén i leveransen ur såväl konstruktion som personalens insats. Utifrån angivna målsättningar ange det slutgiltiga resultatet.

Exempelfrågor:
Vilka inbjudningsaktiviteter skedde innan mässan?
Hur konstruerades montern för att locka dit målgruppen?
Vilken kreativ höjd & kvalitét finns i leveransen och upplevelsen?
Vilka aktiviteter skedde i montern?
Hur arbetade monterpersonalen?
På vilket sätt har projektet besvarat angivna målsättningar?
Hur har projektet mätts och utvärderats för att få fram resultatet? Vilka effekter har man kunnat påvisa?
Har problem eller utmaningar som identifierats vid projektstart fått en lösning?

Maxantal tecken (inkl. blanksteg) 6000