Årets hantverk

Denna kategori är öppen för bidrag där det visuella eller audiovisuella hantverket på ett avgörande sätt bidragit till att förhöja upplevelsen för målgruppen på ett event eller i en sponsoraktivering.


Med hantverk menas scenografi, installationer, mötesmiljöer, mässmontrar, ljud och ljus mm.

Kategorin belönar kreativ höjd och nytänkande inom sin profession där hantverket tydligt ska ha förstärkt upplevelsen för målgruppen.

 

När du tävlar ska du beskriva projektet enligt nedan följande två huvudpunkter:

Det är rubriken på varje punkt som är det viktigaste, de olika underfrågorna är till för att exemplifiera vilken typ av information svaret kan innehålla. Nedan ser du också max antal tecken du får använda för att besvara respektive fråga.

 

1) Bakgrund och problemställning

Beskriv syftet, bakgrunden och målet med projektet. Ange tydligt definierad målgrupp.

Exempelfrågor:
Vilken utmaning eller kommunikationsproblem ska projektet lösa?
Hur identifieras och beskrivs er målgrupp?
Vilka kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningar har satts upp?

Maxantal tecken (inkl. blanksteg) 4000

2) Genomförande

Beskriv det praktiska genomförandet med hänsyn till kreativ höjd, nytänkande och upplevelse. Hur har utmaningen gestaltats?

Exempelfrågor:
Vilket är huvudbudskapet?
Vilka tematiska val har gjorts utifrån konceptet?
Hur kopplas hantverket till avsändaren?
Hur väcktes målgruppens engagemang och uppmärksamhet?

Maxantal tecken (inkl. blanksteg) 6000