Årets internationella

Denna kategori är öppen för internationella sponsrings- och eventprojekt som exporterats eller importerats mellan länder och har genererat varumärkes- och/eller affärsnytta mot valda målgrupper.


Med internationella projekt avses dels exportprojekt, det vill säga projekt skapade i Sverige men genomförda utomlands, dels importprojekt, det vill säga projekt skapade utanför Sverige men som anpassats till den svenska marknaden. Projektet ska ha genomförts under 2019, men förlagan kan ha ett tidigare ursprung.

Kategorin belönar förmågan att adaptera projekt till svenska marknaden alternativt det omvända med förståelse för och fokus på lokal varumärkes-och affärsnytta.

 

När du tävlar ska du beskriva projektet enligt nedan följande två huvudpunkter:

Det är rubriken på varje punkt som är det viktigaste, de olika underfrågorna är till för att exemplifiera vilken typ av information svaret kan innehålla. Nedan ser du också max antal tecken du får använda för att besvara respektive fråga.

 

1) SYFTE, MÅL & MÅLGRUPP

 

  • Beskriv syftet och målet med projektet.
  • Ange tydligt definierad målgrupp.

Exempelfrågor:
Vilken utmaning eller kommunikationsproblem ska projektet lösa?
Hur identifieras och beskrivs er målgrupp?
Vilka kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningar har satts upp?
Vilka beslutsgrunder fanns för att använda ett internationellt projekt (export- eller importprojekt)?
Har projektet utarbetats/justerats för att möta den specifika marknadens behov – om så, vad var syftet till detta?
Om det är ett sponsringsprojekt – vilken koppling har projektet till företagets kärnvärden?

Max antal tecken (inkl. blanksteg): 2 500

 

2) GENOMFÖRANDE & RESULTAT

 

  • Beskriv projektets originalidé och hur projektet förändrats/adapterats till den nya marknaden.
  • Utgå från angivna mål och beskriv hur projektet har mätts och utvärderats för att uppnå dessa.

Exempelfrågor:
Hur relevant är lösningen, både för att belysa problemet och för att väcka målgruppens engagemang på den nya marknaden?
Vilka fördelar har nyttjats i projektet originalidé och vilka förändringar har genomförts?
Hur väl har projektet integrerat med företagets övriga kommunikation över tid?

Hur har projektet mätts/utvärderats?
Vilka effekter har man kunnat påvisa? Finns resultat från flera marknader som jämförelse?
I vilken mån har de kvalitativa och/eller kvantitativa affärsmålen uppnåtts?
Har problem och utmaningar som identifierats vid projektstart fått en lösning?

Max antal tecken (inkl. blanksteg): 5 000

 

 

 

VILLKOR

priser

frågor & svar