Årets långsiktiga

Denna kategori är öppen för både sponsrings- och eventprojekt som genererat varumärkes- eller affärsnytta på lång sikt mot valda målgrupper.


Med långsiktighet menas projekt som genomförts och kommunicerats under tre års tid eller längre. Kategorin belönar långsiktighet i koncept och effekt samt förmågan att kreativt förnya aktivering och kommunikation över tid.

Till skillnad från tävlingens övriga kategorier som belönar projekt genomförda under 2019, belönar vi i denna kategori projekt som är genomförda under de senaste tre åren eller längre. Det kan vara ett sponsorskap med en avtalstid på tre år eller fler eller ett event som genomförts löpande under tre år eller fler. Tävlingen är öppen för alla tidigare bidrag i Gyllene Hjulet förutsatt att bidraget håller ovanstående kriterier samt fokuserar på nyttan av långsiktighet och projektets utveckling.

Tidigare projekt som vunnit långsiktigt kan vara med och tävla förutsatt att det är en ny tidsperiod.

 

När du tävlar ska du beskriva projektet enligt nedan följande två huvudpunkter:

Det är rubriken på varje punkt som är det viktigaste, de olika underfrågorna är till för att exemplifiera vilken typ av information svaret kan innehålla. Nedan ser du också max antal tecken du får använda för att besvara respektive fråga.

 

1) SYFTE, MÅL & MÅLGRUPP

 

  • Beskriv syftet och målet med det långsiktiga projektet.
  • Ange tydligt definierad målgrupp.

Exempelfrågor:
Vilken utmaning eller kommunikationsproblem ska projektet lösa över tid?
Hur identifieras och beskrivs er målgrupp?
Vilka kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningar har satts upp för vald tidsperiod?
Vilken koppling har projektet till avsändarens kärnvärden?

Max antal tecken (inkl. blanksteg): 2 500

 

2) GENOMFÖRANDE & RESULTAT

 

  • Beskriv genomförandet och hur den kommunikativa utmaningen har gestaltats.
  • Utgå från angivna mål och beskriv hur projektet har mätts och utvärderats för att uppnå dessa.

Exempelfrågor:
Vilka tematiska val har gjorts utifrån konceptet?
Hur väl har projektet integrerats med företagets övriga kommunikation över tid?
Hur väcktes målgruppens engagemang över tid?
Hur har projektet mätts och utvärderats?
Vilka effekter har man kunnat påvisa för vald tidsperiod?
Har problem eller utmaningar som identifierats vid projektstart fått en lösning?
Hur har långsiktigheten påverkat resultaten?

Max antal tecken (inkl. blanksteg): 5 000

 

 

 

VILLKOR

priser

frågor & svar