Årets samhällsengagemang

Denna kategori är öppen för både sponsrings- och eventprojekt som syftar till att kommunicera samhällsengagemang och ansvarstagande. Projektet kan antingen syfta till att vara opinionsbildande och/eller attitydförändrande.


När du tävlar ska du beskriva projektet enligt nedan följande två huvudpunkter:

Det är rubriken på varje punkt som är det viktigaste, de olika underfrågorna är till för att exemplifiera vilken typ av information svaret kan innehålla. Nedan ser du också max antal tecken du får använda för att besvara respektive fråga.

 

1) SYFTE, MÅL & MÅLGRUPP

 

  • Beskriv syftet och målet med projektet, både utifrån samhällsnytta samt affärsnytta.
  • Ange tydligt definierad målgrupp.

Exempelfrågor:
Vilken utmaning eller kommunikationsproblem ska projektet lösa?
Hur identifieras och beskrivs er målgrupp?
Vilka kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningar har satts upp?
Vilken koppling har projektet till avsändarens kärnvärden?

Max antal tecken (inkl. blanksteg): 2 500

2) GENOMFÖRANDE & RESULTAT

 

  • Beskriv det praktiska genomförandet utifrån koncept, innehåll och budskap.
  • Motivera den kreativa höjden och kvaliteten i leveransen.
  • Utifrån angivna målsättningar och affärsmål ange det slutgiltiga resultatet, beskriv dessutom hur projektet har mätts och utvärderats för att uppnå dessa resultat.

Exempelfrågor:
På vilket sätt svarar genomförandet upp på koncept och budskap?
Vilken kreativ höjd & kvalitet finns i leveransen och upplevelsen?
Hur relevant är lösningen, både för att belysa problemet och för att väcka målgruppen engagemang?
På vilket sätt har projektet besvarat angivna målsättningar?
Hur har projektet mätts och utvärderats för att få fram detta resultat? Vilka effekter har man kunnat påvisa?
Har problem eller utmaningar som identifierats vid projektstart fått en lösning?

Max antal tecken (inkl. blanksteg): 5 000

VILLKOR

priser

frågor & svar