Forskning & Vetenskap

Här samlar vi avhandlingar och vetenskapliga artiklar inom sponsring och event.

Avhandling Social Marketing Through Events, Jutbring, H. (2017)

Utdrag från sammanfattning:

” Kombinationen av evenemang och social marknadsföring, visar sig vara fruktbar för båda forskningsfälten. Social marknadsföring gagnas av att nya koncept som upplevelserummet och förklaringar till hur en kort men intensiv upplevelse, exempelvis en musikfestival, kan bidra till beteendeförändring.

Evenemangsforskningen drar nytta av nya koncept som uppströms och nedströms social marknadsföring och framing theory som hjälper till att ge en rikare beskrivning av hur budskap kommuniceras genom evenemang. En kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder har använts för att samla in och analysera falldata ur flera intressentperspektiv, exempelvis offentliga organisationer, besökare, evenemangsarrangörer och intressegrupper.

I avhandlingen framhålls evenemangsupplevelsens betydelse för social omstrukturering; normer kan förändras då besökare i gemenskap upplever något som bryter av mot det vardagliga. Ytterligare en central diskussion berör publicitet som ett medel för att påverka beslutsfattare och indirekt individers beteenden ”