EVENTFÖRSÄKRING

SES i samarbete med Söderberg & Partners

Förmånligt grundskydd för eventföretag

SES har tillsammans med Söderberg & Partners tagit fram en företagsförsäkring anpassad för företag som arbetar med att arrangera event, mässor, konferenser, musikarrangemang samt sportevenemang. Söderberg & Partners har unik erfarenhet gällande förmedling av sport- och eventförsäkringar och nu har SES utökat samarbetet att även inkludera en timmes gratis rådgivning gällande försäkringsfrågor samt tagit fram anpassade försäkringslösningar till SES medlemmar.

SES FÖRSÄKRINGSRÅDGIVNING: Det finns många olika behov och risker, det är därför viktigt att få en genomgång av verksamhetens försäkringar för ett bra försäkringsskydd. Söderberg & Partners kan hjälpa er med denna översyn och samtidigt säkerställa att ni inte betala för försäkringar ni inte behöver.

Rådgivningen kan vara inom följande områden;

 • Företagsförsäkring anpassad för eventverksamhet – unik för SES medlemmar!
 • Specialförsäkringar så som eventavbrott, frånvarande nyckelperson, lotteriförsäkring, väder och promotion m.m.
 • Hjälp kring skadefrågor, kan vara pågående skador eller generella funderingar hur en skadereglering ser ut.
 • Avtalsfrågor berörande försäkring.
 • Liv- och pensionsförsäkringar.
 • Förmögenhetsförvaltning.


SES FÖRETAGSFÖRSÄKRING
är anpassad för de särskilda risker som event och arrangemang medför där vi i grundskyddet har bl.a. följande utökningar från en standardförsäkring.

 • Utökat skydd för egendom som ni har med er på event, både vanlig egendom och stöldbegärlig omfattas i grundbeloppen upp till 500 000 kr – går att utöka ytterligare!
 • Utökat skydd vi skada i eventlokal, även om den inte tillhör ert företag.
 • Kan ersättas med fast belopp upp till 1 000 000 kr för ett enskilt event som måste ställas in på grund av t.ex. en brand som inträffar dagarna innan eventet ska genomföras. Gäller utan karenstid!
 • Utökad skydd vid skadeståndskrav som orsakats genom intrång i varumärke eller upphovsrätt.
 • Höga försäkringsbelopp på rättsskyddsförsäkringen och förmögenhetsbrottsförsäkringen.
 • Olycksfallsförsäkring som är utökad att gälla för inhyrd personal, praktikanter och era besökare på arrangemang.
 • Utöver ovan tillägg så finns skydd som i en vanlig företagsförsäkring som gäller mot skadeståndskrav, egendomsskydd på försäkringsställe ni alltid disponerar, avbrottsförsäkring samt tjänstereseförsäkring.

Försäkringen är placerad i Svedea av Söderberg & Partners. Svedea har toppbetyg i service och skadehantering i de jämförelser Söderberg & Partners har gjort över svenska försäkringsbolag 2020.

För att veta mer eller boka en tid och ta del av erbjudandet – kontakta:

Carl Rosén
070-303 32 36
carl.rosen@soderbergpartners.se

Viktor Ageskär
072-706 07 00
viktor.ageskar@soderbergpartners.se

Hur fungerar egentligen en företagsförsäkring?

Vi har ställt några frågor till vår försäkringsförmedlare på Söderberg & Partners.

Vad gäller om en eventlokal som hyrts brinner upp under vårt event, är man försäkrade för ett sånt scenario? Hur då i så fall?

Svar:
Det finns flera aspekter att ta hänsyn till vid en omfattade skada som brand. I normalfallet så börjar det att regleras genom fastighetsägarens byggnadsförsäkring och invändiga egendomen regleras genom en inventarieförsäkring. Man reglerar alltså först och främst med utgångspunkt från egendomsförsäkringarna.

Vid regleringen så kommer det behöva göras en utredning vad som var skadeorsaken. Grundar sig skadeorsaken på en händelse som eventföretaget orsakat så kan det bli en fråga om en ansvarsskada som ska regleras genom en ansvarsförsäkring genom en så kallad regress.

Konsekvensen av en stor skada i den lokal man hyrt för sitt arrangemang får ofta ett efterföljande intäktsbortfall då eventet måste ställas in. Detta moment kallas i försäkringstermer för ett avbrott och kan ibland vara svårdefinierat i standardvillkor för eventföretag som har sin intäkt så väldigt koncentrerad under en kort period till skillnad från andra företag. I ett standardvillkor så finns även karenstider som minst brukar var 24 timmar. Inträffar alltså skadan på fredag kväll så kan hela lördagens intäkter hamna under karenstiden så försäkringsersättningen blir väldigt låg.

Utökningar för egendom som tas med på event, ansvarsförsäkring för eventföretag och avbrottsförsäkring med självrisk istället för karenstid är delar som finns med i SES medlemsförsäkring. Detta för att anpassas för den särskilda verksamhet som eventföretag bedriver.

Vad gäller om en person skadar sig under ett arrangemang, finns det försäkring för det?

Svar:
I en vanlig, standardiserad besöksolycksfallsförsäkring så kan det finnas begränsningar att försäkringen endast omfattar olycksfall på försäkringsstället. Detta blir en väldigt snäv skrivning för eventföretag som har sina besökare i andras lokaler många gånger.
I en kollektiv olycksfallsförsäkring så kan det finnas begränsningar att den endast ska omfatta anställda vilket även där är snävt för eventföretag som under en kort period kan ha mycket inhyrd personal.

I SES medlemsförsäkringar finns det utökningar för dessa moments så att besöksolycksfallsförsäkringarna faktiskt gäller under arrangemang samt så omfattar den kollektiva olycksfallsförsäkringen även praktikanter, inhyrd personal och konsulter utöver de anställda som finns inom företaget.

Om vi hamnar i tvist med någon av våra leverantörer, hur kan man använda försäkringen då?

Svar:
Vid en tvist som inte har att göra med ett skadeståndskrav så kan det finnas behov att ta in en sakkunnig jurist. I de flesta företagsförsäkringar finns en rättsskyddsförsäkring som står för kostnader att anlita en jurist. Det som många inte tänker på är den geografiska omfattningen av försäkringen. Då leverantörer vid event kan komma utanför Norden bör den utökas att gälla i Europa. En tvist kan också bli dyr så en utökning av försäkringsbeloppen är viktig tycker vi för att ha ett vedertaget skydd vid en skada.

Är det istället ett skadeståndskrav så kan det bero på flera saker men då går istället ansvarsförsäkringen in. En utökning som finns med i SES medlemsförsäkring är ett skydd mot skadeståndskrav som grundar sig i ett intrång i varumärke eller upphovsrätt. Ansvarsförsäkringen hjälper till i utredningen kring skadeståndsskyldighet, legala kostnader samt för att betala ut ett eventuellt skadestånd.

Det finns många andra frågor som är specifika för vissa eventföretag, hur gör man om man behöver hjälp med sina försäkringsfrågor?

Svar:
Ta kontakt med oss på Söderberg & Partners som är försäkringsförmedlare till SES. Vi står till medlemmarnas förfogande i försäkringsfrågor och hjälper gärna till att tyda försäkringskrav i avtal, ge råd i befintliga försäkringsfrågor eller ge råd vid skadereglering. Vi kan även hjälpa er att jämföra SES medlemsförsäkring med en befintlig försäkring för att analysera brister och tipsa om utökningar som är bra att ha för ett mer komplett försäkringsskydd.