Aktuellt från SES

Här nedan kan du följa branschorganisationen SES opinionsbildande arbete i olika frågor; 

Vaccinationsbevis kan krävas för tillträde till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

[2021-11-16]

Regeringen har idag mottagit en hemställan från Folkhälsomyndigheten om åtgärder för att förhindra att ovaccinerade samlas inomhus, i grupper större än 100 personer, på begränsad yta och under längre tid. Genom hemställan begär Folkhälsomyndigheten att vaccinationsbevis ska användas som smittskyddsåtgärd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från 1 dec 2021. Regeringen har beslutat att gå Folkhälsomyndigheten till mötes och besluta om åtgärder i enlighet med hemställan.

Flera länder i Europa har en negativ utveckling och många länder planerar för nya restriktioner. Sverige har beredskap för att smittan kan öka även här, och därför tar regeringen nu steg för att möjliggöra för verksamheter att ta emot publik med hjälp av vaccinbevis.

LÄS MER HÄR >>

SES yttrande gällande promemorian: Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter

[2021-10-13]

Idag skickade SES in ett yttrande till Finansdepartementet gällande promemorian: Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter. Vi vill därmed göra dem uppmärksamma på hur detta påverkar spelbolagens möjligheter att kommunicera sina sponsorskap – vilket kommer att leda till minskad sponsring. Detta i sin tur riskerar att resultera i ett minskat intresset för sporter som i förlängningen innebär en ökad risk för folkhälsan.

LÄS MER HÄR >>

Fler restriktioner tas bort från och med den 29 september

[2021-09-07]

Vid en pressträff den 7 september meddelade regeringen bland annat att restriktioner om deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar planeras att avvecklas från och med den 29 september 2021.

Steg fyra i regeringens avvecklingsplan av restriktioner sker följande:

 • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
 • Deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tas bort
 • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
 • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.

LÄS MER HÄR >>

Folkhälsomyndigheten: Nya scenarier pekar på ökad smittspridning av covid-19 i höst

[2021-08-23]

Folkhälsomyndighetens nya scenarier pekar på en ökad smittspridning av covid-19 under hösten. De viktigaste orsakerna är ökade kontakter i befolkningen och den högre smittsamheten hos deltavarianten. Det mest centrala nu är att fler i befolkningen vaccinerar sig. Bedömningen är att nuvarande restriktioner och rekommendationer behöver kvarstå ännu en tid, tills vaccinationstäckningen hos den vuxna befolkningen ligger på en högre nivå i alla grupper.

De nya scenarierna som nu presenteras sträcker sig från den 20 augusti till den 20 november 2021 och ingår i Folkhälsomyndighetens femte delrapport till regeringen. Scenarierna ska inte ses som någon prognos, utan illustrerar möjliga förlopp som kan utgöra underlag för planering.

Scenario 0: Deltavarianten antas vara 60 procent mer smittsam än den tidigare dominerande alfavarianten. Kontakterna i befolkningen ökar till en nivå som ligger mellan försommarens nivåer och nivåerna före pandemin.

Scenario 1: Deltavarianten antas vara 70 procent mer smittsam än alfavarianten. Kontakterna i befolkningen ökar mer än i scenario 0.

Scenario 2: Deltavarianten antas vara 70 procent mer smittsam än alfavarianten. Kontakterna i befolkningen ökar till samma nivåer som innan pandemin.

LÄS MER HÄR >>

FHM: DELRAPPORT 5 >>

Förlängning av det förstärkta omställningsstödet

[2021-08-12]

Efter EU-kommissionens godkännande har regeringen nu beslutat att förlänga det förstärkta omställningsstödet till företag som drabbats särskilt hårt av vissa restriktioner. Förlängningen avser perioder mellan augusti 2020 och april 2021, alltså totalt nio månader. Stödet kan sökas från och med den 16 augusti och kan uppgå till högst motsvarande 40 miljoner kronor per företag och månad.

LÄS MER HÄR >>

Förlängning av covid-19-lagen till och med 31 januari 2022

[2021-08-12]

Regeringen föreslår i en proposition att lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs med fyra månader, från och med 1 oktober 2021 till och med 31 januari 2022.

LÄS MER HÄR >>

Evenemangsstödet införs

[2021-07-15]

Efter EU-kommissionens godkännande har regeringen beslutat att införa det så kallade evenemangsstödet. Stödet avser evenemang som planerats äga rum under perioden juni-december 2021, men som inte kan genomföras eller i väsentlig utsträckning måste begränsas till följd av pandemin.

LÄS MER HÄR >>

Regeringens anpassning av restriktioner från 15 juli

[2021-07-12]

Sammantaget är smittläget, belastningen på sjukvården och vaccinationsgraden i befolkningen på en nivå som gör att ytterligare restriktioner kan hävas. Därför har regeringen och Folkhälsomyndigheten gjort bedömningen att gå vidare med steg 3 i regeringens plan för avveckling av restriktionerna.

LÄS MER HÄR >>

FHM anpassning av smittskyddsåtgärder 15 juli

[2021-07-12]

Folkhälsomyndigheten bedömer att fler av de föreslagna anpassningarna av smittskyddsåtgärderna för nivå 2 kan genomföras den 15 juli. Att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är fortsatt mycket viktigt.

LÄS MER HÄR >>

Regeringens anpassning av restriktioner från 1 juli

[2021-06-28]

Regeringen har tidigare presenterat en plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas. Vid en pressträff under måndagen meddelades att ett antal restriktioner kommer att lyftas från och med den 1 juli, enligt steg 2 i regeringens plan.

LÄS MER HÄR >>

FHM anpassning av smittskyddsåtgärder 1 juli

[2021-06-28]

Smittspridningen fortsätter att minska liksom antalet vårdade för covid-19. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att föreslagna anpassningar av smittskyddsåtgärder för nivå 2 nu kan genomföras. Till dess att fler hunnit vaccinera sig är det mycket viktigt att noga följa de allmänna råden.

LÄS MER HÄR >>

SES Remissvar SOCIALDEPARTEMENTET

PROMEMORIAN: Lättade deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar, sektionering och särskilda bestämmelser för demonstrationer och mässor

[2021-06-20]

SES är positiva till de föreslagna nya deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Äntligen ser vi att våra synpunkter tagits i beaktande när det gäller förslaget om att mässor inte längre ska regleras som offentliga tillställningar i begränsningsförordningen utan ska regleras separat – som SES gång på gång uppmanat till i tidigare remissyttranden och dialoger.

LÄS REMISSVARET I SIN HELHET HÄR >>

SES Remissvar FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS FÖRSLAG PÅ ÄNDRINGAR I FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD (HSLF-FS 2021:2)

[2021-06-20]

SES har förståelse för att det vidtas fortsatta restriktioner i syfte att minska risken för smittspridning i de aktuella verksamheterna. Det är positivt att Folkhälsomyndigheten i förslaget visar att man tar hänsyn till olika verksamheters olika förutsättningar där begränsningarna inte inskränker mer än nödvändigt och inte består över tid längre än nödvändigt.

LÄS REMISSVARET I SIN HELHET HÄR >>

REMISS FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Folkhälsomyndighetens förslag på ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2)

[2021-06-18]

Folkhälsomyndighetens förslag till ändringar avser i huvudsak följande;

För mässor:

 • besökarna och utställarna ska informeras om hur smitta
 • tillhandahållas tvål och vatten eller handdesinfektion
 • utställarna ska anvisas en plats för sin monter
 • krav på dokumentation av vidtagna smittskyddsåtgärder

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar utan anvisad
sittplats:

 • sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap
 • antalet i ett sällskap inte får vara fler än fyra

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där anordnaren delar upp lokalen, området eller utrymmet i sektioner:

 • separata in- och utgångar till varje sektion
 • varje sektion ska ha tillgång till servicefaciliteter
 • avstånd mellan sektionerna

En offentlig tillställning i form av en idrottstävling utomhus i vilka allmänheten kan delta som utövare och som huvudsakligen genomförs i skog, på väg eller i eller på vatten föreslås omfattas av de regler som finns för motionslopp.

Myndigheten avser att upphäva bestämmelsen om ett maxantal för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

LÄS PROMEMORIAN I SIN HELHET HÄR >>

REMISS SOCIALDEPARTEMENTET

Promemorian: Lättade deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar, sektionering och särskilda bestämmelser för demonstrationer och mässor

[2021-06-14]

Regeringen föreslår att per den 1 juli höja deltagartaken till:

Inomhus stående: 50
Inomhus sittande: 300
Utomhus stående: 600
Utomhus sittande: 3000

Möjlighet att dela upp lokalen/området/utrymmet i sektioner så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra.

Motionslopp/idrottstävling: 900 (avser endast start-/målområdet)
Demonstrationer inomhus: 50
Demonstrationer utomhus: 1 800

Mässor kommer inte längre regleras som offentliga tillställningar utan lyder istället under nedan krav;

 • Begränsa antalet besökare och utställare i lokaler på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt
 • Utforma lokaler på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare och utställare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra
 • In- och utpassage kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

LÄS PROMEMORIAN I SIN HELHET HÄR >>

Regeringens plan för avveckling av restriktioner

[2021-05-27]

Regeringen har tagit fram en plan för hur och när de restriktioner som har införts i Sverige och de råd och rekommendationer som givits till allmänheten under pandemin kan anpassas och helt upphävas. Det är nu dags att steg för steg återgå till en mer normal vardag. Regeringen är angelägen om att avvecklingen av restriktioner sker ansvarsfullt och med beredskap för att hantera en situation där smittspridningen åter ökar. För att kunna göra det krävs hög beredskap och kapacitet till att pandemin övervakas genom att smittspårning och testning bibehålls på en hög nivå.

Regeringens plan utgår från Folkhälsomyndighetens tre nivåer för smittspridning. Nivåerna fastställs genom en samlad bedömning av regeringen, i dialog med Folkhälsomyndigheten, av smittläget, belastningen i hälso- och sjukvården och vaccinationsgraden i befolkningen.

Restriktionerna kommer att anpassas eller upphävas utifrån de tre nivåerna. Restriktionerna upphävs inte automatiskt när nivån bedöms inträda utan kan anpassas stegvis och genom särskilda beslut inom respektive nivå. Den 1 juni tas det första steget till återanpassning. Steg två beräknas inträda den 1 juli, och därefter beräknas steg tre till fem under och efter sommaren. Förhoppningen är att restriktionerna kan lyftas helt under hösten.

LÄS PROMEMORIAN I SIN HELHET HÄR >>

Amanda Lind bjuder in till sakråd om publikfrågor

 

[2021-05-24]

Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind bjuder in till ett femte sakråd om publikfrågor. På mötet deltog även energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman samt representant för Folkhälsomyndigheten.

På dagordningen för mötet:

 • Diskussion kring möjligheterna för att starta upp verksamhet samt genomföra större evenemang. Anders Ygeman deltar under denna punkt för frågor kring vaccinationsbevis.
 • Folkhälsomyndighetens återrapportering av Uppdrag att vidareutveckla och konkretisera nivåerna för den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder utifrån det nationella epidemiologiska läget för covid-19 (S2021/03940). Representant från myndigheten deltar och presenterar rapporten.

Sammanfattning av mötet
Inledningsvis presenterade Anders Ygeman tankarna kring ett vaccinationspass. Detta har varit planerat att vara klart den 1 juni, men det kommer man inte att hinna. Däremot kommer det att vara på plats i enlighet med EU:s målsättning 1 juli. Ygeman påpekade att inget regeringsbeslut var taget ännu, men att man troligtvis kommer att låta vaccinationspass vara en del i en öppningsstrategi i ett övergångsskede mellan smittläge 2 och 1 – framförallt för lite större sommarevenemang. Det är fortfarande oklart hur länge vaccinationspassen kommer att användas.

Generellt upplevdes tonläget som mer positivt än vid tidigare publikråd och mycket pekar mot en positiv riktning. De ändringar som träder i kraft den 1 juni innefattar trots detta FHMs smittläge 3 och innebär följande följande restriktioner/maxtak i antal deltagare/besökare;

 • Inomhus – 8 st
 • Inomhus sittande – 50 st
 • Utomhus – 100 st
 • Utomhus sittande – 500 st
 • Motionslopp – 150 st

Smittläge 2 kommer uppskattningsvis att införas någon gång under sensommaren och innefattar följande besöksbegränsningar;

 • Inomhus – 50 st
 • Inomhus sittande – 300 st
 • Utomhus – 600 st
 • Utomhus sittande 3 000 st
 • Motionslopp – 900 st

Smittläge 1 – då plockar man bort alla maxantalsbegränsningar – bedömer man kan träda i kraft under september månad.

FHM:s återrapportering till regeringen


Vidareutveckling och konkretisering av nivåerna för den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder för covid-19

[2021-05-12]

I slutet av april 2021 fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att vidareutveckla och konkretisera nivåerna för den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder utifrån det nationella epidemiologiska läget för covid-19 (S2021/03940). Denna publikation utgör återrapporteringen av uppdraget.

Sammanfattning
Folkhälsomyndigheten bedömer att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021. Bedömningen är framförallt beroende av att vaccinationsinsatsen fortskrider som planerat. I normalläget behöver samhället fortsatt ha en god beredskap för att upptäcka smittspridning, särskilt i sårbara miljöer så som äldreomsorgen och i miljöer där vaccinationstäckningen inte är tillräckligt hög. Kapaciteten för en effektiv och flexibel smittspårning behöver också finnas kvar i normalläget. Anpassningen av åtgärder kommer att ske stegvis inom varje nivå. I denna rapport har Folkhälsomyndigheten konkretiserat de nivåer som tidigare redovisats till regeringen i återrapporteringen i smittskyddsåtgärder i samhället (S2021/00001).

Det anges inga tidpunkter för när respektive nivå bedöms nås, men de av Folkhälsomyndigheten nyligen presenterade scenarier över utvecklingen i smittspridning och vårdbelastning kan användas för att få en indikation på när så kan ske. Nivå 2 nås, enligt indikatorerna, antagligen någon gång i juni-juli utifrån scenario 0 och scenario 1. Folkhälsomyndigheten avser att kontinuerligt bedöma och kommunicera vilken nivå som är aktuell. För att inte riskera en ökad smittspridning under tiden som vaccinationstäckningen ökar i befolkningen behöver de flesta smittskyddsåtgärder finnas kvar under ännu en tid, men det är viktigt att de är proportionerliga mot riskerna och att åtgärderna anpassas så snart det bedöms som möjligt.

LÄS RAPPORTEN I SIN HELHET HÄR >>

SES inbjudna till Socialdepartementets remissmöte


Ändringar i begränsningsförordningen avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

[2021-05-07]

SES och ett antal andra organisationer är inbjudna till remissmöte för att lämna synpunkter på ändringarna.

I februari 2021 remitterades promemorian Ändringar i begränsnings-förordningen (S2021/01524) med förslag på ändringar i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. I promemorian angavs att ändringarna avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar skulle träda i kraft när smittläget tillåter det.

Folkhälsomyndigheten har till regeringen lämnat förslag på olika deltagartak som myndigheten anser bör gälla vid olika typer av arrangemang och när ändringarna bör träda i kraft. Folkhälsomyndigheten får även möjlighet att ta fram föreskrifter om smittskyddsåtgärder för dessa verksamheter. Efter beredning av remissvaren och de ytterligare underlag som inkommit från Folkhälsomyndigheten föreslås att de ändringar som har remitterats, kompletterat med de deltagartak som Folkhälsomyndigheten föreslagit, ska träda i kraft den 17 maj 2021. Detta är dock under förutsättning att smittläget och läget i hälso- och sjukvården tillåter det.

LÄS SES REMISSYTTRANDE HÄR >>

Förslag på remiss gällande ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

[2021-05-06]

SES synpunkter på Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och tillhörande konsekvensutredning.

TA DEL AV FHMs FÖRSLAG >>
LÄS SES REMISSVAR >>

Fortsatt allvarligt smittläge gör att restriktioner förlängs

[2021-04-22]

Smittspridningen i Sverige befinner sig fortsatt på en hög nivå och läget i sjukvården är allvarligt. Därför förlänger regeringen och Folkhälsomyndigheten ett antal smittskyddsåtgärder ytterligare en tid.

LÄS REGERINGENS UTTALANDE >>
LÄS FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS UTLÅTANDE >>

Finansdepartementet remitterar förslaget till nedstängningsstöd

[2021-03-12]

Regeringens planerade nedstängningsstöd skickas nu ut på remiss av Finansdepartementet. Stödet ska kunna användas av företag som tvingas stänga sin verksamhet till följ av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen och täcker upp till 100 procent av företagens fasta kostnader inklusive lönekostnader. Förslaget har skickats ut på remiss av Finansdepartementet.

LÄS MER HÄR >>

 

Interpellationsdebatt med Amanda Lind angående garantistödet

[2021-02-26]

Förra veckan hölls en interpellationsdebatt med Amanda Lind i riksdagen med anledning av en interpellation från Ida Drougge och Edward Riedl angående garantistödet.

TITTA PÅ DEBATTEN >>

 

Majoritet för evenemangsstöd i finansutskottet

[2021-02-23]

En majoritet i finansutskottet vill att regeringen återkommer med ett särskilt stöd till evenemangsarrangörer som tvingas ställa in evenemang i sommar. Förslaget kommer från Moderaterna, och vid tisdagens sammanträde i finansutskottet framkom det att det finns en majoritet för förslaget.

LÄS ARTIKEL I SvD >>
LÄS ARTIKEL I AFTONBLADET >>

 

Promemorian - Ändringar i begränsningsförordningen

SES remissvar:

[2021-02-26]

SES ser positivt på förslagna ändringar i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. I stort medför dessa en mer träffsäker reglering som tar hänsyn till att risken för smittspridningen varierar beroende på hur och var den allmänna sammankomsten eller den offentliga tillställningen anordnas.

Vi är även positiva till förslaget om att ge en myndighet att föra en generell förteckning över alla föreskrifter. Vi välkomnar ett nytt regelverk som är anpassat efter verksamheternas olika förutsättningar, vilket vi under hela denna pandemi har förespråkat. Det är bra att det i förslaget tas
hänsyn till om arrangemanget anordnas inomhus, inomhus med sittande publik eller utomhus, trots en fortsatt problematik inom begreppet ”inomhus”.

Vi vill även belysa vikten av att alla beslut bör omprövas kontinuerligt, att behovet av dialog och snabba besked är stort och att den ekonomiska kompensation som finns idag är långt ifrån tillräckliga.

LÄS HELA REMISSVARET >>
LÄS FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REMISSVAR >>
LÄS ARTIKEL I AFTONBLADET >>

 

SES deltar i ett fjärde publikråd

Fokus på ändringar i begränsningsförordningen till den tillfälliga covid-19-lagen

[ 2021-02-17 ]

Den 17 februari bjöd Amanda Lind in organisationer och aktörer i branschen till ett fjärde publikråd med anledning av förslaget gällande ändringar i begränsnings-förordningen till den tillfälliga covid-19-lagen. På mötet deltog även socialminister Lena Hallengren och Emil Högberg, statssekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan.

Bland annat föreslår Regeringen ett nytt regelverk med begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, anpassat efter verksamheternas olika förutsättningar att bedrivas på ett smittsäkert sätt. Det nya regelverket kan börja gälla först vid ett förbättrat och mer stabilt smittläge.

Deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar föreslås att variera beroende på arrangemang, bland annat om det sker inom- eller utomhus, och på förutsättningarna att genomföra dem på ett smittsäkert sätt. Folkhälsomyndigheten kommer därtill kunna besluta om kompletterande smittskyddsregler.

 

Garantistöd inom kultur och idrott

Moderaternas förslag till utskottsinitiativ

[2021-02-11]

Pandemin har drabbat stora delar av samhället hårt. Inte minst har evenemang inom kultur och idrott, såsom konserter, lopp och matcher nästan helt upphört. Evenemangsarrangörer inom både kultur och idrott drabbas därför orimligt hårt. När pandemin är över är vi många som vill ha kvar utbudet av både kultur och idrott. Teater, musikaler, motionslopp, ungdomscuper och publikidrott. Det handlar om stora deltagararrangemang inom idrotten som exempelvis Vätternrundan, Göteborgsvarvet och Lidingöloppet. Men också om ungdomsarrangemang som exempelvis Gothia cup och Aroscupen, liksom publikidrotter som exempelvis fotboll och ishockey. Inom kulturområdet handlar det exempelvis om uppsättningar hos privata teatrar, större festivaler, konserter och mässor.

LÄS HELA INITIATIVET HÄR >>

 

Vaccinationsintyg blir digitala

[2021-02-04]

Idag meddelade regeringen att de gett Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att projektleda ett arbete med en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg. Samtidigt får Folkhälsomyndigheten och E-hälsomyndigheten i uppdrag att samordna det svenska deltagandet kring digitala vaccinationsintyg i Världshälsoorganisationen (WHO) samt på EU-nivå.

LÄS PRESSMEDDELANDET HÄR >>

 

Folkhälsomyndighetens återrapportering

Uppdrag angående smittskyddsåtgärder i samhället

[2021-01-20]

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att, utifrån det epidemiologiska läget samt ur ett hälsofrämjande perspektiv, analysera vilka smittskyddsåtgärder som bör vidtas vid olika nivåer av smittspridning av covid-19 under 2021.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 20:e varannan månad med start i januari 2021, eller mer frekvent vid behov utifrån myndighetens bedömning av det epidemiologiska läget, så länge den tillfälliga covid-19-lagen gäller.

Uppdraget avser behov av smittskyddsåtgärder inom verksamheter och på platser som omfattas av lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, den så kallade covid-19-lagen, samt av lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Det innebär åtgärder som riktar sig mot:

 • serveringsställen
 • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • platser för fritids- eller kulturverksamhet
 • handelsplatser
 • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
 • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster
 • platser dit allmänheten har tillträde eller andra särskilt angivna platser

LÄS FHMs ÅTERRAPPORTERING HÄR >>

 

SES yttrande gällande promemorian:

Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19

[2021-01-04]

Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 omfattar bestämmelser om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster. Den innehåller bestämmelser om bl.a. begränsningar av antalet deltagare eller besökare. Förordningen föreslås träda i kraft den 10 januari 2021 och upphöra att gälla vid utgången av september 2021.

SES stöttar regeringens förslag om en tillfällig covid-19-lag som möjliggör mer träffsäkra åtgärder som inte i onödan hindrar sådan verksamhet som kan genomföras på ett från smittskyddssynpunkt säkert sätt. Grundläggande i allt framtida arbete bör dock vara att säkerställa att begränsningarna inte inskränker mer än nödvändigt, omprövas kontinuerligt och inte gäller längre än nödvändigt.

SES synpunkter i remissvaret är kort sammanfattat; att alla arrangemang ska bedömas och hanteras individuellt, publikantalet bör hanteras dynamiskt, behov av en tydligare definition av begreppet deltagare, obligatorisk samordning av nödvändiga funktioner/myndigheter inför ett genomförande, kontinuerlig utvärdering av rådande restriktioner, tillstånds- och tillsynsansvar bör hanteras utifrån centralt satta kriterier samt vikten av en kontinuerlig dialog för en snabb och smidig omstart.

LÄS HELA RESMISSVARET HÄR >>

 

SES medverkar i Publikrådet

[2021-01-04]

Under dagens publikråd med bland annat kulturminister Amanda Lind, inrikesminister Mikael Damberg och ett 50-tal inbjudna branschaktörer diskuterades kommande Covid-19-lag som varit ute på remiss och som nu överlämnats till Lagrådet. En konstruktiv och givande diskussion där många intressanta och relevanta synpunkter dryftades. Vi ser fram emot en mer träffsäker, rättvis och flexibel fortsatt reglering.

LÄS MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTET HÄR >>

 

SES REMISSVAR gällande Pandemilag för covid-19

[2020-12-21]

I promemorian föreslås en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 mars 2021 och upphöra att gälla vid utgången av mars 2022. SES stöttar regeringens förslag om en tillfällig covid-19-lag som möjliggör mer träffsäkra åtgärder som inte i onödan hindrar sådan verksamhet som kan genomföras på ett från smittskyddssynpunkt säkert sätt.

LÄS HELA REMISSVARET HÄR >>

 

SES deltar i regeringens publikråd

[2020-12-11]

SES deltar i publikrådet tillsammans med ett stort antal organisationer och företag. Från regeringen medverkade ett flertal departement men också Kulturminister Amanda Lind, Civilminister Lena Micko och FHM. Vi diskuterade både den nya föreslagna pandemilagen som nu är ute på remiss men också de 2 uppdrag som Folkhälsomyndigheten fått för att vi skall kunna genomföra smittskyddssäkrade arrangemang framöver.

 

Lagändringar och stödåtgärder framtagna för företagare till följd av coronaviruset

[2020-12-09]

SE HELA TABELLEN HÄR >>

 

Råd för en smittsäker jul – ”åtta är den nya normen”

[2020-12-08]

Begränsa resandet, undvik trängsel och fira jul och nyår i en mindre krets. Så lyder Folkhälsomyndighetens skärpta råd inför julhelgerna, som presenterades på en digital pressträff med statsminister Stefan Löfven, vice statsminister Isabella Lövin, socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson tisdag den 8 december.

LÄS HELA PRESSMEDDELANDET HÄR >>

 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN: Förutsättningar för smittsäkra arrangemang

[2020-12-01]

Folkhälsomyndigheten har nu publicerat sin första återrapportering på de 2 regeringsuppdrag gällande smittsäkra arrangemang. Även om inga förändringar är möjliga i nuvarande smittläge så är det viktigt att detta arbete fortskrider för att ha en bra plan på plats när möjlighet för en öppning finns.

SES – Sponsrings & Eventsverige ser positivt på rapporten som ligger bifogat och har fått med ett flertal punkter som vi lyft i våra dialogmöten med både FHM och i det av Regeringskansliet, Kulturdepartementet sammansatta publikrådet. Några av punkterna är, inomhus vs utomhus, ansvar till arrangörerna, gränserna på antalet personer skall vara de som vistas i lokalen/ytan samtidigt och inte totalantalet på hela evenemanget.

Nästa återrapportering från Folkhälsomyndigheten skall ske den 15 januari.

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR >>

 

Max åtta deltagare ska vara normerande för hela samhället

[2020-11-20]

Regeringen har fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19. Regeringen har också beslutat om ett undantag för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Det tidigare undantaget för sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort.

LÄS HELA PRESSMEDDELANDET HÄR >>

 

SES i dialogmöte med Folkhälsomyndigheten

gällande smittsäkra evenemang

[2020-11-17]

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att se över den s.k. förbudsförordningen (SFS 2020:114) samt se över befintliga/ta fram nya allmänna råd eller andra rekommendationer för att bidra till att arrangemang och andra verksamheter kan genomföras smittsäkert.

Under gårdagen var därför SES inbjudna till ett dialogmöte med FHM i syfte att dels diskutera den befintliga förbudsförordningen och även se över möjligheterna till att genomföra smittskyddssäkra arrangemang. I mötet delades många intressanta perspektiv och infallsvinklar från deltagande aktörer.

SES framförde bland annat sina tankar kring ett dynamiskt publik-/deltagarantal som avgörs individuellt utifrån arrangemangets individuella förutsättningar – utifrån variabler som sittande/stående publik, inomhus/utomhus, geografiskt läge, transport/kommunikationer, evenemangets karaktär och evenemangets längd.

Dessutom bör varje arrangemang alltid bedömas och hanteras individuellt och ansvaret ytterst ligga på arrangören, med någon form av egenkontroll gällande områden som exempelvis ventilation, publik- och deltagarflöden, smittskyddsförebyggande åtgärder, utbildad personal och verktyg för smittspårning.

LÄS MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTET HÄR >>

 

Förslag om förbud

mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

[2020-11-16]

En promemoria med förslag som innebär att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare har idag skickats ut på remiss.

Förslaget i promemorian innebär att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Det tidigare undantaget för sådana sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort. Detta ligger i linje med det förslag som tidigare presenterats om stopp av alkoholförsäljning efter klockan 22.00. Det handlar om att komma åt smittspridning på barer och restauranger som enligt Folkhälsomyndigheten är riskmiljöer för smittspridning.

LÄS HELA PRESSMEDDELANDET FRÅN JUSTITIEDEPARTEMENTET HÄR >>

 

SES REMISSVAR

Konsekvensutredning över föreskrifter om lokala förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridning av covid-19.

(Remisser har skickats till Länsstyrelsen i Blekinge, Länsstyrelsen i Skåne, Länsstyrelsen i Örebro, Länsstyrelsen i Östergötland, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Länsstyrelsen i Uppsala, Länsstyrelsen i Stockholm, Länsstyrelsen i Kalmar, Länsstyrelsen i Halland, Länsstyrelsen i Västmanland, Länsstyrelsen i Västerbotten, Länsstyrelsen i Jämtland, Länsstyrelsen i Gävleborg och Länsstyrelsen i Kronoberg.)

[2020-11-11 – 2020-11-18]

Sammanfattning
SES anser att beslutet gällande införandet av lokalt förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av covid-19 är motiverat pga hög smittspridning i berörd region. Grundläggande i allt framtida arbete bör dock vara att säkerställa att begränsningarna inte inskränker mer än nödvändigt, omprövas kontinuerligt och inte gäller längre än nödvändigt.

Vi föreslår därför att det bör införas regelverk/rekommendationer som verkar för att alla arrangemang ska bedömas och hanteras individuellt, att antalet deltagare/publik ska vara dynamiskt och prövas individuellt. Vi föreslår lokala stimulansåtgärder för fortsatta regionala genomföranden, understryker vikten av lokal dialog med de regionala aktörerna samt avslutningsvis – för folkhälsans skull – hitta lösningar för genomföranden av motionslopp och breddidrott.

LÄS HELA REMISSVARET TILL LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA HÄR >>

 

Förlängd korttidspermittering i upp till sju månader

[2020-11-09]

Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Under perioden fram till den 30 juni 2021 kommer stödet fortsatt vara förstärkt jämfört med de ordinarie nivåerna i lagen. I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent.  För december 2020 är subventionsgraden 75 procent enligt befintliga regler.

Förlängningen kombineras med en striktare hantering vid ansökan om godkännande för stöd för att säkerställa att stöd bara lämnas till de arbetsgivare som uppfyller kraven för stöd och att missbruk förhindras.

 

Omställningsstöd i tre ytterligare månader

[2020-11-09]

Regeringen kommer föreslå att omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för augusti – oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019.

Stödet kommer ges med som mest 30 miljoner kronor per företag, vilket följer det tillfälliga statsstödsramverket för corona-relaterade stöd som EU-kommissionen tagit fram. Stödet kräver anmälan till och statsstödsgodkännande av EU-kommissionen.

Regeringen har sedan tidigare infört omställningsstöd för stödperioder mellan mars och juli.

 

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i tre ytterligare månader

[2020-11-09]

Den 5 november beslutade regeringen om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Detta stöd avser minskad omsättning under mars – juli 2020 och går att söka från nästa vecka på Boverkets webbplats. Till följd av utvecklingen av den pågående pandemin har regeringen och samarbetspartierna redan nu kommit överens om att man kommer att föreslå att detta stöd ska förlängas så att omsättningsminskningar under augusti – oktober 2020 också ska kunna ligga till grund för stöd. Det blir en ny ansökningsomgång för förlängningen.

För att få rätt till stöd för krävs att nettoomsättningen under stödperioden har minskat med mer än 50 procent jämfört med nettoomsättningen motsvarande period 2019. Om omsättningstappet överstiger denna nivå kan den enskilda näringsidkaren få ersättning med 70 procent av omsättningstappet eller som mest 72 000 kronor per företag för den nya stödperioden. Stödet kan användas av enskilda näringsidkare vars omsättning översteg 200 000 kronor för 2019.

 

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar

[2020-11-09]

Redan i mars i år införde regeringen en möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Möjligheten att få anstånd gäller till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Skatteverket har fattat omkring 100 000 anståndsbeslut hittills. Regeringen kommer föreslå att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. En sådan förlängning föreslås kunna beviljas efter ansökan, om inte särskilda skäl talar emot det.

 

Lättnader i a-kassan för företagare förlängs

[2020-11-09]

Regeringen kommer föreslå att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021. Det innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras. Regeringen beslutade även i juni 2020 om en förordningsändring som gjorde det möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning. Även denna tillfälliga regel förlängs till att gälla under år 2021. Syftet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet.

De aviserade förslagen kommer tidigt nästa år att överlämnas i en ändringsbudget för 2021.

 

SES inspel till publikrådet

[2020-11-05]

Under gårdagens publikråd, som sammankallats av kultur- och demokratiminister Amanda Lind i syfte att på ett mer strukturerat sätt diskutera rådande situation, diskuterade inbjudna aktörer och organisationer, inrikesminister Mikael Damberg, Emil Högberg, statssekreterare åt näringsminister Ibrahim Baylan samt representanter från FHM och SKR frågor kring smittskyddssäkra evenemang.

SES representant Niklas Söderberg framhöll bl a vikten av att maxtaket för publik bör omvandlas och hanteras dynamiskt och antalet bör prövas individuellt och bestämmas utifrån kriterier så som sittande vs stående deltagande, inomhus vs utomhus, evenemangets karaktär, lokalens/områdets förutsättningar, geografiskt läge, transport och genomförandets tidsspann.

Dessutom lyfte Niklas, som förslag på förändringar i regelverk/rekommendationer, att arrangemang måste bedömas och hanteras individuellt och att det bör instiftas ett regelverk/checklista som alla individuella arrangemang ska kunna förhålla sig till samt ett införande av obligatorisk samordning av nödvändiga funktioner/myndigheter (polis, sjukvård, kollektivtrafik/transport, länsstyrelse, kommun) inför ett genomförande.

Här kan du läsa underlaget som SES skickade till Kulturdepartementet efter mötet

 

SES deltar i regeringens publikråd

[2020-11-04]

För att få en fördjupad bild av förutsättningar att genomföra publik- och deltagarevenemang på ett säkert sätt har kultur- och demokratiminister Amanda Lind bjudit in ett antal aktörer och organisationer till ett publikråd, för att på ett mer strukturerat sätt diskutera rådande situation.

På det första mötet den 4 november deltar Amanda Lind, Mikael Damberg, inrikesminister och Emil Högberg, statssekreterare åt näringsminister Ibrahim Baylan samt representanter från Folkhälsomyndigheten. SES är en av de inbjudna organsiationerna i detta publikråd och Niklas Söderberg, verksamhetschef på SES, kommer att delta i mötet.

Frågor som kommer att lyftas under mötet är bland annat vilka justeringar som redan genomförts/planeras för att evenemang ska vara säkra ur smittskyddssynpunkt? Vilka är de stora utmaningarna? Förslag på konkreta förändringar i regelverk och rekommendationer? Vilka förändringar/insatser kan underlätta situationen utan att öka risken för smittspridning?

 

Regeringskansliets svar på SES hemställan

[2020-10-26]

Ert brev angående hemställan om förlängning av omställningsstödet och möjligheterna till korttidsarbete

Tack för er skrivelse till finansministern och näringsministern. Frågor som rör Covid 19 och dess påverkan på näringslivet besvaras av Näringsdepartementet.

Till att börja med vill vi uttrycka vårt fulla stöd till er och alla andra företag som har drabbats så hårt under pandemin. Vi är medvetna om att de stödåtgärder som regeringen vidtagit för att stötta svenskt näringsliv inte är tillräckliga för alla företag och att vissa branscher drabbas extra hårt, vilket är fallet för er näring evenemangsnäringen.

LÄS HELA BREVSVARET HÄR >>

 

Publiktaket höjs till 300 deltagare och nattklubbar får endast ta emot 50 gäster

[2020-10-22]

Idag meddelade regeringen att de åter igen förbjuder nattklubbar att ta emot fler än 50 gäster. Dessutom har de höjt det tillåtna publiktaket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från 50 till 300 deltagare.

LÄS HELA PRESSMEDDELANDET HÄR >>

 

OMSTÄLLNINGSSTÖDET OCH KORTTIDSARBETE - AVGÖRANDE FÖR BRANSCHENS ÖVERLEVNAD

[2020-10-08]

Idag kom besked från Regeringen och Folkhälsomyndigheten om att skjuta upp beslutet om att höja gränsen för allmänna sammankomster från dagens 50 personer till 500 personer på grund av rådande smittspridning i landet. Detta innebär att evenemangsbranschen fortsatt måste leva under näst intill näringsförbud – en situation som blir allt mer ohållbar.

LÄS HELA PRESSMEDDELANDET HÄR >>

 

VI ÄR REDO ATT ANSVARSFULLT MÖTA VÅR PUBLIK

[2020-09-29]

Under dagens presskonferens aviserade inrikesminister Mikael Damberg och kulturminister Amanda Lind att regeringen under torsdagens regeringssammanträde ska besluta om att serveringsställen ska undantas förbudet om allmänna sammankomster och tillställningar. Samtidigt planeras även för ett undantag från 50-begränsningen som möjliggör arrangemang med upp till 500 sittande deltagare – med ett avstånd om en meter från varandra i sällskap om två. De nya reglerna planeras börja gälla den 15 oktober.

LÄS HELA PRESSMEDDELANDET HÄR >>

 

SES REMISSVAR TILL JUSTITIEDEPARTEMENTET

[2020-08-27]

Kulturminister Amanda Lind och inrikesminister Mikael Damberg meddelade på pressträffen den 21 augusti att de skulle skicka ut remisser gällande förslag på att tillåta undandtag för vissa större arrangemang med sittande publik med begränsning på två meters avstånd.

SES lämnade in sitt remissvar till justitiedepartementet där vi trycker på dessa punkter:

 • Vi motsätter oss ett generellt maxtak på antal deltagare
 • Vi motsätter oss två meters avstånd mellan varje deltagare
 • Vi är kritiska till att de föreslagna lättnaderna endast berör sittande publik
 • Tydlig kommunikation kring tidsplan
 • Ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att konsultera företrädare för branschen
 • Ytterligare och förlängda stödåtgärder är nödvändiga

LÄS HELA REMISSVARET HÄR >>

 

SES I VIKTIGT MÖTE MED BESLUTSFATTARE

[2020-08-19]

Som ett led i SES arbete i spåren av Corona-pandemin har vi, tillsammans med ett flertal aktörer inom evenemangsnäringen, bjudit in representanter från alla politiska partier under parollen ”Evenemangsnäringen i fritt fall” – hur förbudet mot publika arrangemang drabbar verksamheter och näringsliv i Sverige.

LÄS HELA SKRIVELSEN HÄR >>

 

EVENEMANGSNÄRINGEN I FRITT FALL

[2020-08-19]

SES tillsammans med stora delar av Evenemangssverige har tagit fram ett material som beskriver evenemangsnäringens ekosystem, hur förbudet mot publika arrangemang drabbar verksamheter och näringsliv och belyser vikten av riktade stödåtgärder och dialog kring strategier för ett säkert öppnande.

LÄS HELA SKRIVELSEN HÄR >>

 

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN EN MÄSSA OCH ETT KÖPCENTRUM?

[2020-07-02]

I ett upprop till svenska politiker uppmanar branschorganisationen SES – Sponsrings & Eventsverige svenska myndigheter att agera och göra skillnad på de olika typer av aktiviteter som ingår i definitionen offentlig tillställning.

”Syftet med mötesrestriktioner kopplade till Corona-pandemin är att minska smittspridningen. Vi har givetvis stor förståelse för restriktionerna som infördes tidigt i våras. Nu är det dock hög tid att inse att möten ser olika ut, att identifiera dessa olikheter och tillsammans utarbeta effektiva strategier för respektive mötesform för att Sverige snabbt och säkert ska kunna börja SES igen och få fart på ekonomin”, säger Niklas Söderberg, verksamhetschef på SES.

LÄS HELA PRESSMEDDELANDET HÄR >>

 

Den akuta krisen inom svensk nöjesnäring

[2020-06-03]

SES har tillsammans med ett antal aktörer inom svensk nöjesnäring undertecknat en skrivelse som skickats till näringsminister Ibrahim Baylan, statssekreterare Helena Markstedt och Emil Högberg samt Helena Strömbäck (ämnesråd på enheten för branscher och industri). 

Skrivelsen uppmärksammar den akuta krisen inom svensk nöjesnäring – att det är extremt viktigt att villkoren för nöjesnäringen tas i beaktande i kommande stödåtgärder, samt i processen med att öppna upp Sverige på ett ansvarsfullt sätt, och att man inte låter stora delarna av de kreativa näringarna fortsätta falla mellan stolarna.

LÄS HELA SKRIVELSEN HÄR >>

 

"The first to be affected, the last to be recovered"

På initiativ av Livecom Alliance har ett stort antal branschorganisationer inom EU, inklusive SES, ställt sig bakom en gemensam skrivelse för att uppmärksamma branschens utsatta läge och dess avgörande betydelse för återhämtningen av den europeiska ekonomin.

LÄS HELA SKRIVELSEN HÄR >>

 

BRANSCHEN I AKUT BEHOV AV DIALOG OCH DIREKTA STÖDÅTGÄRDER

[2020-04-16]

Förra veckan skickade SES en hemställan till regeringen och statsminister Stefan Löfvén med budskapet: Branschen är i akut behov av dialog och direkta stödåtgärder. 

– Det är viktigt att belysa hur hårt och direkt vår bransch drabbats av förordningen avseende större allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. För många av våra medlemmar har detta inneburit att de fått stänga ner sin verksamhet och nu står helt utan intäkter, med en ovisshet om planen för framtida lättnader i förordningen. För varje dag som går utan åtgärder närmar vi oss allt fler konkurser. Vi vädjar därför till våra beslutsfattare att uppmärksamma detta akuta behov av dialog och branschspecifika stödåtgärder, säger Niklas Söderberg, verksamhetschef på SES.

LÄS HEMSTÄLLAN I SIN HELHET HÄR >> 

 

APPEAL FOR EU Parliament

In these difficult and incomprehensible times, we are contacting You on behalf of the international European community of live event organizers. We are representatives of different associations of event experts from Northern Europe. Our members work all over Europe and beyond. Our clients are the largest representatives of the World Economy. We represent an important part of the service industry – events, promotions, brand experiences, corporate events, communication and concept development etc.

LÄS SKRIFTELSEN I SIN HELHET HÄR >> 

 

Vi finns här. Och vi vill ses.

[2020-03-13]

Just nu vidtas det ju flera viktiga samhällsåtgärder för att försöka hindra spridningen av covid-19. De flesta av dessa är säkerligen helt nödvändiga. Samtidigt skapas ytterligare oro som innebär att företag/organisationer/individer drar i handbromsen. Inte minst när det gäller möten, evenemang och upplevelser. Själva valde vi att flytta Gyllene Hjulet-galan till den 4 november.

Vår bransch är en av dem som – kommersiellt sett – därmed prövas hårdast just nu. Vi vet att många av er medlemmar har det tufft, ja, kanske rentav upplever kris. Vi kommer inte dra klyschan om att kris föder möjligheter. Däremot vill vi säga att vi som branschorganisation kommer att göra allt vi kan för att hjälpa er som medlemmar. För att vi – tillsammans – så småningom ska få ännu fler att förstå det vi redan vet: Att intresse- och upplevelsebaserad kommunikation ÄR framtiden. Och att vi alltid kommer att vilja möta andra människor.

Vi jobbar nu aktivt med flera parallella initiativ för att bevaka era intressen. Vi har kontaktat ett flertal branschaktörer för att tillsamman driva de viktigaste branschfrågorna gentemot politiker och beslutsfattare. Vi följer aktivt utvecklingen och delger er den expertis och tips som vi tror att ni medlemmar kan ha nytta av. Vi kommer även inom kort bjuda in till ett LIVE Q&A med MAQS Advokatbyrå där ni kan ställa era frågor.

Redan nu kan du ta del av generella juridiska råd HÄR som vi tagit fram till er medlemmar tillsammans med MAQS och som uppdateras kontinuerligt. Vi ser även över allmänna villkor och avtalsdokument som kommer att publiceras inom kort på ses.se.

Hör gärna av er och berätta vilka utmaningar just ni ställs inför. Och dela gärna med er av era egna tankar- och kreativa lösningar, så att vi kan hjälpa varandra. För det är ju faktiskt så att det finns lösningar, det finns sätt att mötas och kommunicera. Kontakta gärna Niklas, Malin eller Sandra i SES-teamet så samlar de ihop och delar detta i nätverket.

Om ni vill, så ses vi gärna – såväl fysiskt som digitalt.

 

Ricky Strandberg
Ordförande SES
070-669 35 44
ricky@eclect.se

 

Niklas Turner Olovzon
Vice ordförande SES
070-670 48 45
niklas@passionlab.se

Cecilia Perlind
Styrelseledamot SES
070-342 43 43
cecilia.perlind@kantarsifo.com

Niklas Söderberg
Verksamhetsansvarig SES
070-208 28 05
niklas@ses.se