Allmänna villkor

Sponsring & Eventsverige AB

Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument, (nedan nämnd Kunden), gör en beställning via webbplatsen: SES, Gyllene Hjulet, Lyyti och iTarget och därtill hörande webbsidor.

LEVERANTÖR av beställd vara/tjänst
Avtal ingås mellan dig (”Kunden”) och SES med organisationsnummer 556429-4170 nedan benämnd leverantör. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om leverantör framgår på Webbplatsen. För att genomföra en beställning måste Kunden ha fyllt 18 år, eller ha målsmans medgivande. Med kund avses en fysisk person. Leverantören accepterar enligt svensk lag inte kreditköp till personer under 18 år. Leverantören förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter). Kunden godkänner genom att fullfölja affären, samtliga villkor i dessa allmänna villkor.

Villkor för registrering av medlemskap
Vid registrering av medlemskap godkänner ansvarig att denne läst igenom Sponsrings & Eventsveriges stadgar. Varje medlem i Sponsrings & Eventsverige (SES) erlägger en årsavgift som vid SES årsmöte fastställes för nästkommande verksamhetsår. Medlem erlägger dessutom en serviceersättning till ett av föreningen särskilt anlitat serviceaktiebolag. Serviceavgiften grundas på antalet anställda i medlemsföretaget. Serviceersättningen och medlemsavgiften erläggas årsvis i förskott. Avgifterna betalas mot faktura. Ett medlemskap förnyas årligen om ej uppsägning skett före den 30 september det år vid vars slut man önskar utträda.

Personuppgifter
Vid registrering av medlemskap eller köp av evenemangsbiljett från Sponsrings & Eventsverige (SES), godkänner jag att mina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer och övriga digitala adresser, får lagras och användas av SES för fakturering, leverans, information, marknadsföring, digitala tjänster, analys, statistik och profilering. Uppdatering av personuppgifter mot personuppgiftsregister sker årsvis. Jag kan även få erbjudanden från SES samarbetspartners, som återfinns inom branschen och är direkt relaterade till våra produkter som Gyllene Hjulet och SES branschträffar. Uppgifter som jag lämnar direkt eller indirekt genom att använda SES tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga uppgifter användas inom SES för marknadsföring och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är dels fullföljande av avtal och dels SES berättigade intresse. Vill du rätta, radera, begränsa användningen av eller invända mot användningen av dina personuppgifter kan du göra det genom att skicka brev till kansliet, Sponsrings & Eventsverige AB, Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm.

Du ansvarar även för att av dig uppgivna personuppgifter på andra anställda inom företaget är godkända enligt ovan av berörd person.

När SES arrangerar fysiska och digitala event kan det förekomma dokumentation i form av fotat- och/eller rörligt material. Fotat/filmat material kan publiceras på SES/Gyllene Hjulets webbplats och/eller på sociala medier samt kanaler där SES/Gyllene Hjulet publicerar material samt när SES/Gyllene Hjulet presenterar sin verksamhet. Materialet kan eventuellt komma att används i digital extern marknadsföring för SES/Gyllene Hjulet samt partners till Gyllene Hjulets kanaler och marknadsföring. I samband med anmälan/biljettköp ingås samtycke att den färdigställda filmen/fotot får publiceras under obegränsad tid i ovan nämnda kanaler, samt att SES/Gyllene Hjulet lagrar filmen/bilden. Ingen ersättning utgår för publiceringen enligt ovan.

Läs vår integritetspolicy här 

Villkor för biljettköp
En bokning kan ångras fram till dess att ordern är processad för betalning eller faktura skapats. Distansavtalslagens regler om ångerrätt (för privatpersoner) gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett, eller vid val av faktura när ordern är skapad, är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts ej.

Villkor för kurser och utbildningar

  • Vid avbokning fram till 30 dagar före kursstart återbetalas hela deltagaravgiften. Avbokningen måste meddelas per e-post till info@ses.se
  • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person i samma företag.

Personligt bruk
Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från leverantören. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får max-antalet ej överskridas.

Köp som strider mot uppsatta villkor
Leverantören förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå.

Leverantörens villkor som gäller vid biljettköp
Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar på grund av ovan nämnda skäl innehåller vi en avbokningsavgift om 500 kronor.
Leverantören kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris.

Inställda evenemang
Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta ansvarig arena/arrangör. Det är leverantören som ansvarar för frågor om tex återlösen av biljetter. I vissa fall återlöser betalningsförmedlaren på uppdrag av leverantörens biljetter vid inställda evenemang. Vid inställt evenemang återbetalas ej service-, distributions- och/eller leveransavgifter.

Återbetalning
Om kund har rätt till återbetalning av biljett likvid och/eller service- och/eller distributionsavgifter skall kunden senast tre (3) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela leverantören sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall.
Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.

Övriga villkor för köp som inte avser biljetter, kurser eller utbildningar
För andra produkter än biljetter tillämpar Leverantören såväl Köplagen, Konsumentköplagen som Distansavtalslagen.