Köpare

Sponsra av rätt anledningar

Intressebaserad kommunikation

Att använda sponsring som marknadsföringsmetod

Att jobba med sponsring som metod handlar om att synliggöra sitt varumärke i upplevelseorienterade kanaler genom innehåll som engagerar, och som målgruppen tycker är värt att dela.

Det är viktigt att du tydligt identifierar din målgrupp och kommer ihåg att det är dessa du sponsrar – rättigheten är bara kanalen genom vilken du når målgruppens hjärta. Med en tydligt definierad målgrupp följer också goda möjligheter att mäta och utvärdera sponsorskapet, vilket i sin tur är avgörande för att kunna påvisa affärsnytta och argumentera för fortsatt satsning.

För ett lyckat sponsorskap är några grundförutsättningar identifierade. En sponsors närvaro måste vara:

  • Autentisk och trovärdig
  • Relevant för målgruppen
  • Engagerande – inte avbrytande

Aktivering
Metaforerna som används för att förklara vikten av aktivering är många. ”If you can’t afford the battery, don’t buy the toy” hör till de kortare och mer slagkraftiga. Poängen är att företag för att få ut maximal effekt av ett sponsorskap också måste se till att själva ta ut samarbetet i egna kanaler och avsätta en särskild aktiveringsbudget för att kommunicera ut sponsorskapet.

Mätning
För att arbeta framgångsrikt med sponsring och även event som marknadsföringskanaler är det av yttersta vikt att du mäter dina satsningar på rätt sätt. Det finns en rad olika mätmetoder som alla är bra beroende på vad det är du vill få reda på.

Läs mer om mätning och metoder i inloggat läge under sidan Att mäta rätt