Ordlista

Vår egen ordlista, från Aktivering till Varumärke.

A-E
Aktivering

Marknadsföringsaktiviteter som en sponsor genomför för att kommunicera ut sitt sponsorskap. Sker ofta i form av event men kan även ske i en eller flera andra kanaler. Aktiveringskostnaden är i regel inte inkluderad i sponsringsavtalet. En sponsor måste avsätta en särskild budget för aktivering och/eller se till att integrera denna med redan inplanerade marknadsföringsinsatser.

Ambush Marketing/Gerillamarknadsföring

Marknadsföringsstrategi som innebär att ett företag får målgruppen att förknippa en viss sponsringsrättighet med företaget trots att företaget inte sponsrar rättigheten. Används ofta av konkurrenter till någon av rättighetens officiella sponsorer.

Arenamarknadsföring

Marknadsföringsstrategi byggd på sponsorskap av en fysisk plats, t.ex. en konsert- eller idrottsarena, teater, nöjesfält, auditorium etc.

Business-to-business (B2B) Aktiviteter avsedda att driva försäljning eller öka kännedomen i segmentet företagskunder.

Business-to-consumer(B2C) Aktiviteter avsedda att driva försäljning eller öka kännedomen i segmentet privatkonsumenter.

Branschexklusivitet Rätten för en sponsor att vara ensam i sin produktkategori.

Branschexklusivitet Rätten för en sponsor att vara ensam i sin produktkategori.

Cause Marketing

Internationellt begrepp för en marknadsföringsstrategi där en säljkampanj kopplas till ett välgörande ändamål, t.ex. genom att en viss del av försäljningen går till en organisation eller förening. Ska ej blandas ihop med välgörenhet, då cause marketing är en marknadsföringsinsats, inte en donation, och förväntas ge ROI.

Cross-promotion (i sponsringssammanhang)

Används för att beskriva när två eller flera sponsorer av samma rättighet går ihop i en gemensam marknadsföringsinsats med sponsringsrättigheten som gemensamt tema.

Evenemang

Ett publikt evenemang ofta i form av enfestival, idrottsevenemang, stadsfest eller dylikt. Under ett evenemang kan flera event äga rum

Event En aktivitet som samlar en målgrupp i tid och rum – ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras.

Event Marketing

En ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget, sponsrat eller skapat evenemang.

F-J
Försäljningsrättigheter

När en sponsor erhåller förstahandsrätt att sälja sina produkter och/eller tjänster till rättighetsinnehavaren eller dennes besökare/medlemmar etc.

Hospitality

Relationsvårdande aktiviteter/tjänster riktade mot exempelvis kunder, beslutsfattare, den egna personalen och andra VIP-gäster på ett event. Innefattar ofta biljetter, tillgång till särskilda områden/backstage, särskild parkering, VIP-platser, mat/dryck och andra privilegier på plats.

Huvudsponsor

Avser den sponsor som betalar störst rättighetskostnader och har det mest omfattande förmånspaketet i sitt sponsoravtal (om rättigheten saknar titelsponsor).

In-Kind (i sponsringssammanhang)

Sponsorskap där rättighetskostnaden helt eller delvis betalas i form av produkter och/eller tjänster istället för kontanta medel.

K-O
Mediepartner

Print-, online- eller etermedia som sponsrar en rättighet, ibland med kontanta medel men oftare med reklamyta/tid, i utbyte mot exponering och/eller andra marknadsföringsvärden.

Medsponsorer

Sponsorer som sponsrar samma rättighet.

P-T
Presenting sponsor

Internationell term på en sponsor som har sitt namn före eller efter namnet på rättigheten. Skiljer sig från titelsponsorskap i och med att ”presents” eller ”presented by” skiljer de två namnen åt.

Return-on-investment (ROI)

Begrepp/mått på kommersiell vinst i relation till investeringskostnaden.

Return-on-objectives (ROO) På senare år har begreppet ROO vunnit mark i takt med att allt fler sponsorer, förutom/istället för att mäta ROI, har börjat mäta och analysera måluppfyllnad. Många argumenterar att ett företags målsättningar är en mer relevant parameter för att utvärdera framgång än hur stor investeringskostnaden varit, särskilt med tanke på att målsättningarna inte alltid är direkt försäljningsrelaterade.

Rättighetsinnehavare

Person, organisation eller företag som innehar rättigheterna till en unik produkt/varumärke. I sponsorsammanhang är detta det den vanligast förekommande termen för att beskriva ”den som blir sponsrad”.

Rättighetskostnader

Det som en sponsor enligt ett sponsoravtal betalar till rättighetsinnehavaren.

Sponsor (köpare)

Företag eller organisation som betalar en rättighetsinnehavare för rätten att marknadsföra sig själva och sina produkter/tjänster genom association med rättigheten.

Sponsring

Associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) två parter (se Sponsor resp. Rättighetsinnehavare). Sponsorn erhåller tillgång till den kommersiella potential som associationen med en viss rättighet medför, i utbyte mot kontanta medel och/eller produkter och tjänster.

Sponsringsbyrå Företag som specialiserat sig på strategisk rådgivning och konsulttjänster inom sponsring. Kan anlitas av både sponsorer och rättighetsinnehavare.

Titelsponsor

Sponsor som har sitt namn integrerat i namnet på rättigheten de sponsrar, t.ex. ”Volvo Ocean Race”.

U-Y
Varumärke

Namn eller symbol som används för att särskilja en viss produkt från sina konkurrenters. Kan gälla en enskild produkt, en hel kollektion eller ett företag. Varumärken är ofta, men inte alltid, skyddade av ett varumärkesskydd. I Sverige registreras varumärken hos Patent- och registreringsverket.

Z-Ö