SES Stadgar

Våra stadgar

 

Stadgarna antogs ursprungligen vid föreningsstämma den 12 juni 2003
och har reviderats vid föreningsstämma den 19 september 2018.

 

§ 1 Föreningens ändamål

SES Sponsrings och Eventsverige är en sammanslutning av i Sverige verksamma företag, organisationer, föreningar, institutioner och myndigheter och andra juridiska personer, som verkar inom området sponsrings- och eventmarknadsföring eller som på annat sätt har intresse av att främja Sponsor- och eventbranschens utveckling. Föreningen skall främja medlemmarnas intressen genom rådgivning, utbildning, information, forskning och mätning av sponsringens och eventens effekter samt aktivt verka för en god och jämställd arbetskultur.

§ 2 Föreningens säte

Stockholms kommun.

§ 3 Medlemskap

Såsom medlem av föreningen kan inväljas i Sverige verksamma köpare, rättighetsinnehavare, konsulter och leverantörer inom sponsring och event. Som medlem kan likaså inväljas institutioner och andra sammanslutningar som har särskilt intresse för sponsring och/eller event.
Ansökan om medlemskap i föreningen skall skriftligen insändas till föreningens styrelse och beslutas av denna. Sökande vinner inträde i föreningen om vid omröstning minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna ställer sig positiva till ett sådant inträde.

§ 4 Medlemskapets upphörande

Medlemskap upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning. Utträde sker efter skriftlig anmälan till styrelsen senast den 30 september det år vid vars slut man önskar utträda. Utträdet ur föreningen sker därefter vid samma års utgång. Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen eller av föreningen bildat eller anlitat serviceaktiebolag, kan med omedelbar verkan uteslutas ur föreningen. Medlem som vid upprepade tillfällen handlar på ett sådant sätt som antingen strider mot föreningens stadgar eller kan vara menligt för föreningens anseende, kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning av medlem träffas av styrelsen. För sådant beslut fordras att detta biträdes av minst tre fjärdedelar av de närvarande. Utträdet ur föreningen vid uteslutning sker omedelbart i och med att beslutet fattats och meddelats medlemmen. Medlem som utträder eller utesluts har förverkat rätten till sin andel av föreningens tillgångar.

§ 5 Avgifter

Varje medlem i föreningen erlägger en årsavgift som vid årsmötet fastställes för nästkommande verksamhetsår. Medlem erlägger dessutom en serviceersättning till ett av föreningen särskilt anlitat serviceaktiebolag. Denna ersättning fastställes av föreningens styrelse. Serviceersättningen skall liksom medlemsavgiften erläggas årsvis i förskott och vara inbetald senast 30 dagar efter fakturans mottagande.

§ 6 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, vilken inklusive ordföranden och verkställande ledamoten skall bestå av lägst åtta och högst 13 ledamöter.
Styrelsen väljes av årsmötet till halva antalet för en period av två år och den återstående hälften vid påföljande årsmöte, likaledes för en tid av två år. Föreningens ordförande, som tillika skall vara styrelsens ordförande, utses vid årsmötet för en tid av två år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden eller då minst tre av styrelsens ledamöter så begär. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger årligen. I kallelse skall lämnas uppgift om de ärenden som skall behandlas på sammanträdet. Styrelsen är beslutsför när minst 50 % av ledamöterna närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet där ej annorlunda stadgas. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Omröstning sker öppet om ej någon begär sluten omröstning.

Styrelsen åligger:

  • att vidtaga åtgärder för främjande av föreningens ändamål,
  • att avgöra frågor om medlemskap,
  • att verkställa utredningar samt pröva och avgiva utlåtanden över inkomna förslag,
  • att ansvara för föreningens medel samt låta föra föreningens räkenskaper, vilka skall avslutas per den 31 december,
  • att avge förvaltningsberättelse med balansräkning samt vinst- och förlusträkning och dessutom utarbeta budgetförslag,
  • att i övrigt ansvara för att föreningens verksamhet bedrives med tillfredsställande personella och ekonomiska resurser och tillika inom ramen för dessa.

§ 7 Firmateckning

Styrelsens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser. För föreningens förbindelser ansvarar endast dess tillgångar.

§  8 Revision

För varje kalenderår skall vederbörligen avslutade räkenskaper med tillhörande handlingar och protokoll jämte styrelsens förvaltningsberättelse senast före utgången av februari månad näst påföljande år överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna skall senast den 20 mars avgiva skriftligt utlåtande över granskningen och bestämt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9 Motioner och förslag

Eventuella motioner och förslag som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars.

§ 10 Sammanträden

Föreningens årsmöte hålles varje år senast före maj månads utgång på plats som styrelsen bestämmer. Extra föreningsmöte hålles då styrelsen anser sådant behövligt eller om minst fem av föreningens medlemmar så påfordrar. Kallelse till årsmöte och föreningsmöte skall skriftligen tillställas medlemmarna minst två veckor före mötet. I kallelsen skall de ärenden angivas som skall förekomma på mötet.

§ 11 Dagordning vid årsmötet

Vid årsmötet skall nedanstående dagordning iakttagas:
1 Sammanträdet öppnas.
2 Val av ordförande för mötet.
3 Upprättande av förteckning över de närvarande.
4 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
5 Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse.
6 Förvaltnings- och revisionsberättelse för näst föregående verksamhetsår.
7 Fastställande av balansräkning.
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9 Fastställande av avgifter.
10 Eventuella motioner och styrelsens förslag.
11 Fastställande av antalet styrelseledamöter.
12 Val av styrelse och valberedning.
13 Val av ordförande i föreningen.
14 Val av revisor och revisorssuppleant.
15 Information från styrelsen.

§ 12 Röstning

Vid föreningsmöte äger varje medlem en röst. Skulle flera representanter för ett och samma medlemsföretag eller medlemsorganisation vara närvarande äger de rätt att deltaga i diskussionen men endast en representant, som själv tecknar firman eller behörigen befullmäktigats, äger utöva rösträtt. All omröstning – såväl på föreningsmöten som i styrelsen – sker öppet såvitt icke någon närvarande röstberättigad påfordrar omröstning med slutna sedlar. Röstning får ske genom fullmakt, dock med högst fyra fullmakter per medlem.
Som föreningens respektive styrelsens beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal har fungerande ordföranden utslagsröst utom vid sluten omröstning och vid personval, då avgörande sker medelst lottning.

§ 13 Stadgeändring och föreningens upplösning

För ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning, krävs samstämmiga beslut i två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmötet. Det andra mötet skall hållas minst en, högst fyra månader efter det första, eller utgöras av nästkommande årsmöte och besluten skall biträdas av minst tre fjärdedelar av de röstande. Upplöses föreningen skall, vid det möte upplösningen definitivt fastställas, även beslutas hur föreningens tillgångar skall disponeras.

Som föreningens respektive styrelsens beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal har fungerande ordföranden utslagsröst utom vid sluten omröstning och vid personval, då avgörande sker medelst lottning.